K K S TA

המשלוחים של צוף- דבש ומתוקים בריאים

צוף- דבורים, דבש, מזון בריא

צוף, טוביה דיקמן

עוד בימים שבהם דבוראות לא היתה העיסוק המרכזי בחייו, טוביה דיקמן עקב אחרי חייהן של הדבורים בתשומת לב מיוחדת. תנועתן תמיד כישפה אותו והתוצרת המתוקה היתה מרפא לכל תחלואיו. החזרה לגליל והקירבה המחודשת לאדמה, קבעה את הדבש כעיסוק המרכזי בחייו.

למידע נוסף