K K S TA

אירוח מלא חיים של התוכנית "דונה ונטורה" האיטלקית אצלינו בעכו